Μεθοδολογία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με την εταιρική κουλτούρα της E²AROMA, κάθε έργο έχει μονοσήμαντη εξέλιξη την επιτυχία και αναπτύσσεται σε τρία διαδοχικά επίπεδα εντατικής μελέτης, φροντίδας και εφαρμογής.

·       Η Ανάγκη

Ανίχνευση ιδιαιτεροτήτων, συνθηκών περιβάλλοντος εφαρμογής, ειδικών αναγκών πελάτη, προϊόντων, συνηθειών αγοράς και κοινού στόχου.

·       Σχεδιασμός

Το έργο, σχεδιάζεται εξολοκλήρου εκ του μηδενός και μελετάται με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, χωρίς να επιλέγονται ως εκτελέσιμες, παρελθούσες μελέτες παρόμοιων έργων, εξασφαλίζοντας tailor made λύσεις, με στοχευμένα εργαλεία.

·       Υλοποίηση

Υλοποίηση με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους αρωματοποϊίας, καινοτόμες συσκευές εφαρμογής, αποτελεσματικές ενέργειες marketing και δυνατότητα παραγωγής private label προϊόντων, με το unique scent identity του πελάτη.